Giám đốc Tuân thủ
Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu (CCO) cùng với mạng lưới Chuyên viên Tuân thủ cam kết đảm bảo rằng Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Roche được tuân thủ một cách nhất quán trong toàn Tập đoàn Roche.

Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu đóng vai trò là người liên lạc với nhân viên Roche, cũng như các cổ đông, đối tác kinh doanh, khách hàng và công chúng về các vấn đề liên quan đến việc thực hiện và tuân thủ Bộ Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Roche. Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu phối hợp và liên lạc với các Nhân viên Tuân thủ tại khu vực và địa phương, đồng thời cố gắng liên tục cải thiện chương trình tuân thủ của Roche. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng các hình mẫu về việc thực hành tuân thủ tốt nhất thường xuyên được chia sẻ trên hệ thống và các công cụ và quy định về Tuân thủ được liên tục xem xét và cập nhật. Giám đốc Tuân thủ Toàn cầu cũng nắm bắt, theo dõi và giám sát các vi phạm bị cáo buộc được báo cáo bởi bộ phận giải quyết của Chuyên viên Tuân thủ thông qua hệ thống báo cáo sự cố đạo đức kinh doanh trực tuyến (BEIR), cho đến khi chúng được giải quyết.

Chuyên viên Tuân thủ địa phương

Mạng lưới Chuyên viên Tuân thủ toàn diện của chúng tôi bao gồm hơn 150 Cán bộ Tuân thủ địa phương đặt tại các chi nhánh của chúng tôi trên toàn thế giới. Họ có những trách nhiệm sau, đặc biệt, nhưng không giới hạn ở:

  • Đảm bảo rằng nhân viên biết được họ có thể yêu cầu sự giúp đỡ và tư vấn từ đâu nếu họ có nghi ngờ về hành vi đúng đắn trong kinh doanh

  • Kết nối và cộng tác với các chuyên gia tuân thủ địa phương, khu vực và toàn cầu để xác định và tận dụng lợi thế của sự hỗ trợ lẫn nhau giữa Dược phẩm và Chẩn đoán/ Chăm sóc bệnh đái tháo đường

  • Điều phối các nỗ lực về tuân thủ tại địa phương, các sáng kiến ​​và các chương trình đào tạo

  • Hỗ trợ và thực hiện giám sát tuân thủ, kiểm soát tuân thủ và đánh giá tuân thủ

  • Trợ giúp các cấp quản lý trực tiếp trong các quy trình quản lý rủi ro toàn diện

  • Ghi lại tất cả các sự cố đạo đức địa phương và các bước thực hiện để giải quyết chúng

  • Hỗ trợ Quản lý tuyến trong việc xử lý thỏa đáng các trường hợp không tuân thủ tại địa phương, bao gồm báo cáo trong hệ thống Báo cáo Sự cố về Đạo đức Kinh doanh (BEIR)

  • Khuyến khích nhân viên lên tiếng trong trường hợp có vấn đề về tuân thủ

Báo cáo sự cố

Bất kỳ ai nhận thấy có khả năng vi phạm Quy tắc Ứng xử của Tập đoàn Roche đều có thể và nên thông báo cho người quản lý trực tiếp/ người giám sát của họ hoặc cho Chuyên viên Tuân thủ địa phương.

please be aware that you are leaving this website.