Chúng tôi được định hướng bởi mục đích của mình: Doing now what patients need next. Công ty chúng tôi có lịch sử 125 năm phát triển trong lĩnh vực y học và mang đến những phương pháp điều trị và chẩn đoán mới cho bệnh nhân. Bệnh nhân đang và sẽ vẫn là cốt lõi của những gì chúng tôi hướng đến, là lý do chúng tôi làm việc hàng ngày.    

Business model - image

Những việc chúng tôi làm

Cách thức chúng tôi thực hiện